Aprenentatge Basat en Problemes


És una metodologia d'aprenentatge actiu centrada en l'estudiant en la qual es planteja a un grup d'alumnes un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l'obtenció del coneixement.

Descubreix més

Desenvolupament


Els projectes han de ser planejats, dissenyats i duts a terme de tal manera que l'alumne incorpori d'una manera factual els continguts i estàndards d'aprenentatge establerts per la legislació educativa. Si bé, la implementació de l'ABP permet que es puguin dissenyar els temes i els itineraris d'aprenentatge amb més llibertat. Així, el producte final deixa de ser l'únic important i, al seu costat, es presta atenció al procés d'aprenentatge, l'aprofundiment duta a terme pels alumnes, així com el desenvolupament de les competències clau. Al nostre centre aquesta metodologia es treballa normalment amb grups de 3 persones les quals hauran de nececessitar unes competències per a poder desenvolupar un cas, al punt de baix ho expliquem.

Avantatges


Colaboració

Els alumnes establiran uns temps per a guiar-los fins que siguin capaços de portar-los a terme pel seu comte.

Comunicació

Saber comunicar, que es requereix, com es requereix i quan es necessita, són aspectes fundamentals per a una bona colaboració

Pensament crític

Els projectes ha de fer desenvolupar la capacitat de pensar de l'alumnat. A més, l'anàlisi d'informació, la presa de decisions, son estrategies que desenvolupen els alumnes en el procés del treball.

Noves tecnologies

Les TIC obren les nostres aules al món de la informació i la comunicació, per tant ens ofereix eines per a la investigació, la creació i la difusió del treball.

SCRUM


És un marc de treball per al desenvolupament i manteniment de projectes complexos. Permet l'agilització i gestió.

S'utilitza SCRUM en ABP per a dividir en un llistat de tasques, amb una prioritat establera, una durada i uns criteris que donen la tasca per finalitzada. És dividiran les tasques en en diferents columnes: tasques per realitzar, tasques en realització i tasques realitzades.

Documents tècnics


Els acords inicials és un document que s’utilitza per a establir un mètode de treball, per a que tots el membres sàpiguen quin rol tenen dins del grup i com han de treballar.

Els objectius és un document on detalla el que volem aprendre i realitzarem durant el treball. Com per exemple: Valorar la importància de treballar en equip per resoldre problemes i incidències.

El pla de treball és un document on s'estableixen les tasques que s'han de realitzar al llarg del treball, incloent una descripció de la tasca, una comprovació, un resultat, prioritat i durada.

Descarga'ls ara!

Institut Montsià


Durant el curs acadèmic 2012-2013 es va implantar a l'INS Montsià d'Amposta l'estratègia metodològica ABP de forma experimental en algunes matèries del cicle formatiu de grau mitjà "Sistemes Microinformàtics i Xarxes". Paral·lelament es va portar a terme la formació del professorat del centre interessat en aquesta metodologia. Posteriorment, en el transcurs del curs acadèmic 2013-2014, el departament d'informàtica de l'INS Montsià va decidir posar en pràctica aquesta formació i adaptar la majoria de les matèries al voltant de l'ABP. Fins ara s'ha continuat amb aquesta estratègia d'ensenyament-aprenentatge i a més a més s'han coordinat diferents grups de treball amb altres centres de les Terres de l'Ebre i Tarragona gestionat per l'ICE de l'URV CTE.

Des del curs 2013-2014 s'han anat polint diferents aspectes i incorporant millores i propostes engegades per part del professorat, l'alumnat o altres entitats de la comunitat educativa. Accions a destacar són l'incorporació de la metodologia àgil SCRUM per la planificació de tasques i el canvi i adaptació de les aules, espais de treball i materials per la necessitat pròpia del canvi metodològic i de treball.

Els resultats obtinguts han estat molt positius i des de la direcció del centre s'està impulsant aquesta iniciativa per tal de crear una sinergia entre el claustre de professorat. Es realitzen assessoraments i cursos de formació per al professorat i es porta un seguiment anual de les diferents iniciatives. Els resultats acadèmics han millorat, però sens dubte el que li dona un valor afegit al nostre projecte és el treball i millora de les habilitats, competències i actituds de l'alumnat; fet que queda palès a les pràctiques d'empresa i a l'adaptació professional del nostre alumnat un cop finalitzats els estudis.